Наукові проекти

Освітні проекти на замовлення з гуманітарних напрямків: економіка, юриспруденція, право, історія, філософія, філологія, психологія, журналістика, туризм, культурологія, менеджмент, туризм, тощо.
Загального освітнього рівня (ВНЗ)
– Реферати;
– Контрольні;
– Курсові;
– Дипломні;
– звіти, есе, рецензії.
Наукові проекти вищої кваліфікації:
-Дисертації;
– Наукові статті;
– Докторські дисертації;
– Монографії;
– Тези для конференцій;
– Автореферати;
– Економічна та юридична статистика.

1
Методика написання наукових проектів

Курсова робота – це самостійне навчально-наукове дослідження студента, що виконується з певного курсу або з окремих його розділів.

Згідно з «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України» курсова робота виконується для закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Тематика курсових робіт має відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно пов’язуватися з практичними потребами конкретного фаху. Вона затверджується на засіданні кафедри. Виконання курсових робіт визначається графіком.

2
Основні завдання курсової роботи

– систематизувати отримані теоретичні знання з вивченої дисципліни;
– перевірити якість теоретичних знань;
– оволодіти первинними навичками здійснення сучасних досліджень;
– виявити здатність студента самостійно осмислити проблему, творчо, критично її дослідити;
– сформувати вміння збирати, аналізувати, систематизувати літературні та літературознавчі джерела;
– розвинути здатність застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань;
– вдосконалити уміння формулювати висновки, пропозиції, рекомендації з предмета дослідження.

Дипломна робота – це кваліфікаційне навчально-наукове дослідження студента-спеціаліста, що виконується на завершальному етапі навчання у вищому навчальному закладі.
Дипломна робота має комплексний характер і пов’язана з використанням набутих студентом знань, умінь та навичок зі спеціальних дисциплін. У більшості випадків дипломна робота є поглибленою розробкою теми курсової роботи студента-випускника. Нею передбачена систематизація, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових завдань.

3
Основні вимоги до дипломних робіт

– актуальність теми, відповідність її сучасному стану певної галузі науки та перспективам розвитку, практичним завданням відповідної сфери;
– вивчення та критичний аналіз монографічних і періодичних видань з теми;
– вивчення та характеристика історії досліджуваної проблеми та її сучасного стану;
– чітка характеристика предмета, мети і методів дослідження, опис та аналіз проведених автором спостережень та висновків;
– узагальнення результатів, обґрунтування їх, висновки та практичні рекомендації.
Тематика курсових та дипломних робіт щорічно коригується з урахуванням набутого на кафедрах досвіду, побажань фахівців, рекомендацій ДЕК.

4
Незалежно від обраної теми, структура курсової (дипломної) роботи має бути такою

– титульний аркуш;
– зміст;
– вступ;
– кілька розділів (підрозділів), що розкривають теорію питання;
– висновки;
– список використаної літератури;
– додатки.

Текст курсової (дипломної) роботи може бути використаний для наступного написання та оформлення доповіді, реферату, статті, тез доповіді тощо. Водночас, наукова проблема, досліджувана в курсовій роботі, може поглиблюватися чи розширюватися і, таким чином, окреслювати аналітичне коло дипломної чи магістерської роботи.

Написання курсової та магістерської (дипломної) роботи з історії світової та національної літератур має свої особливості. Вивчення окремих творів дає змогу пізнати своєрідність розвитку національної літератури і, ширше, національної культури. З другого боку, твори, вибрані для студентських робіт, характеризують світову літературу певної доби, дають можливість на практиці дослідити сенс таких понять, як, скажімо, ренесансний гуманізм, романтизм, класичний реалізм тощо.

Саме тому, працюючи над курсовою роботою, студенти повинні використовувати свої знання не тільки в галузі історії літератури і літературної критики, а й, значною мірою, теорії літератури. Досліджуючи художній твір, бажано ознайомитися з іншими творами письменника, еволюцією його творчості. Це дасть змогу краще пізнати особливості творчого методу письменника.

Слід одразу ж усвідомити, що всі курсові роботи мають проблемний характер. Це означає, що під час написання свого першого наукового дослідження з історії світової та національної літератур студент повинен навчитися формулювати наукові ідеї (посилаючись на відповідні праці вчених-літературознавців), аргументовано викладати власні думки і спостереження (підтверджуючи їх цитатами з тексту твору та літературознавчих праць). Курсова робота буде переконливою лише за умови, що її основу складатиме аналіз тексту художнього твору.

Магістерська (дипломна) робота є кваліфікаційним науковим дослідженням, яке повинно підтвердити фаховий рівень випускника-філолога. Магістрант, як і студент-дипломник, повинен продемонструвати здобуті упродовж навчання знання з історії та теорії літератури: розуміння особливостей літературного процесу і обраних для аналізу художніх творів, уміння критично аналізувати наукову літературу за обраною темою, систематизувати її, а також виробляти власну методику дослідження.

Специфіка факультету іноземних мов вимагає прочитання вибраних для дослідження творів в оригіналі. Необхідно також якомога ширше використовувати монографії та статті зарубіжних дослідників. І хоча курсові роботи пишуть переважно державною мовою, цитати з художніх творів слід наводити мовою оригіналу. Магістерські (дипломні) роботи пишуть, як правило, мовою країни, література якої вивчається, за умови, що є можливість використовувати художню і критичну літературу мовою оригіналу в достатньому обсязі. Якщо ж магістерська (дипломна) робота виконана державною мовою, до неї додається розлоге (5-6 стор.) резюме відповідною іноземною мовою.

При написанні курсової / магістерської (дипломної) роботи студент зобов’язаний посилатися на художні твори, які він досліджував, на монографії і статті, з яких запозичив окремі думки, матеріали, тези. У своїх перших наукових пробах молоді дослідники повинні навчитися творчо використовувати ідеї вчених і з повагою ставитися до них. У разі використання матеріалів без посилань на джерела інформації чи дослівного переписування робота не допускається до захисту.

Навчальний центр «200 балів» виконує наукові проекти відповідно до сучасних освітніх вимог. Досвід+талант фахових виконавців гарантує якісний результат.

5
Вимоги ВАК до наукових статей!

При написанні наукових статей для фахових видань, збірників конференцій, наукових журналів, необхідно пам’ятати про їх відповідність вимогам Вищої атестаційної комісії України (ВАК).

Згідно з вимогами ВАК України оригінальна стаття у фаховому виданні має складатися з таких розділів: постановка проблеми; актуальність дослідження; зв’язок авторського доробку із важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; новизна; методологічне або загальнонаукове значення; викладення основного матеріалу; головні висновки; перспективи використання результатів дослідження. Ми дотримуємося усіх необхідних вимог при написанні та оформленні наукових статей!

6
Тарифи, терміни виконання, гарантії

У ціну проекту входить гарантія можливого допрацювання, аналіз іноземних джерел, статистики та оплата електронних бібліотечних ресурсів.
* Реферат (обсяг 10-15 сторінок), термін виконання (до 2 днів) – 250 грн.
* Курсова робота (25-30 сторінок) термін виконання (до 5 днів) – 650 грн.
* Бакалаврська дипломна робота (45-50 сторінок) термін виконання (до 7 днів) – 1000 грн.
* Дипломна робота спеціаліста (60-70 сторінок) термін виконання (до 12 днів) – 2000 грн.
* Магістерська робота (90-110 сторінок) термін виконання (до 15 днів) – 3000 грн.
* Есе (за сторінку) – 30 грн.
* Рецензія (за сторінку) – 35 грн.
* Наукова стаття – (за сторінку) – 50-60 грн.
* Дисертації, термін виконання (до 5 місяців)- 30-50 тис. грн. (оплата здійснюється поетапно, за розділи).

7
Умови написання наукових проектів

Наукові проекти виконуються кандидатами наук та доцентами ВНЗ України. Виконавець здійснює проект анонімно. Нами гарантується захист авторських прав клієнта. Проекти виконуються без попередньої плати. Клієнт здійснює оплату після написання проекту під час зустрічі з менеджером, або після надсилання частини роботи. Оплата здійснюється готівкою під час зустрічі, або на електронні реквізити нашого інформаційного центру.

Замовити проект:
1. Назва проекту;
2. План до проекту;
3. Терміни виконання;
4. Методичні вказівки від кафедри.
5. Я погоджуюся з умовами та ціною проекту.
6. Ім’я, контактні дані.

Замовлення

 

Підтвердження